HMC Projects Info

Што е HMC Projects?

HMCP е мала непрофитабилна добротворна организација која главно има две цели:

  • да собере понуди од училишта ширум Англија кои би сакале да доделат Sixth Form ученички стипендии за интернационални ученици;
  • да открие талентирани (надарени) ученици на возраст од 16-17 години од неситуирани семејства          во 15 земји од бившиот источен блок кои ќе ги превземе на Sixth Form студии.

Во учебната 2020/21 година 79 ученици од 15 земји од централна и југоисточна Европа меѓу кои Ерменија, Чешка, Хрватска, Естонија, Полска, Грузија, Молдавиа, Бугарија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка, Република Северна Македонија и Украина, добија НМС стипендии од кои 50 полни и 29 редуцирани стипендии. Од нашата земја 6 средношколци добија НМС стипендии; 4 полни и 2 редуцирани стипендии.

1. ПРОГРАМА ЗА ДОБИВАЊЕ ЦЕЛОСНА (ПОЛНА) СТИПЕНДИЈА

Целна група се многу способни ученици на возраст од 16-17 години од неситуирани семејства. Под поимот „неситуирани“ се мисли на семејства чиј заеднички нето-приход не поминува еквивалент од £30k на годишно ниво; а под поимот „многу способни“ се мисли на ученици со докажан академски учинок кои ќе се истакнат на студиите во Sixth Form. За таа цел родителите пополнуваат детален формулар за нивната финансиска состојба како дел од апликацијата на нивниот син/ќерка.

Кандидатите пополнуваат деталната апликација (пријава) во којашто ги наведуваат сите податоци за нив. Имаат прелиминарни тестови за проверка и утврдување на степенот на познавање на англискиот јазик (B1 – B2 по CEF) а во последната фаза имаат интервју со искусни наставници од редот на членовите на НМСР во траење од половина час. Кон средината на месец март се објавува листата на добитниците на полна и редуцирана стипендија како и училиштата во кои новите ученици ќе го продолжат своето двегодишно школување. Администраторот на НМСР ги контактира учениците за да потврдат дали ја прифаќаат добиената стипендија.

Родителите на стипендираните ученици до крајот на месец април треба да уплатат административна такса на НМС во износ од £1250. Со новиот закон кој ќе важи од 2021 год. за сите апликанти потребна е виза (Tier 4) за престој во Велика Британија независно дали доаѓаат од земји кои се или не се членки на Европската Унија како и здравствено осигурување.

2. ПРОГРАМА ЗА РЕДУЦИРАНА СТИПЕНДИЈА

Учениците кои не биле доволно успешни во процесот на селекција и поради тоа неможе да им се понуди целосна стипендија, нивните имиња се додаваат на листата на резервни. Бидејќи овие ученици се многу квалитетни НМСР на овие кандидати им нуди можност да аплицираат за редуцирана стипендија (со намалена такса).

Учениците чии родители имаат заеднички годишен нето приход од £30,000.00 – 80,000.00 можат да конкурираат за редуцирана стипендија (Reduced scholarship – 70-80% од трошоците се покриени). Точниот износ кој родителите на стипендистите ќе треба да го покријат се определува врз основа на документите за нивните примања кои ќе ги достават на увид а се движи во просек од 6000 – 10 000 ЕУР на годишно ниво.

Повеќе информации види во “General Information for applicants 2021”.

© Copyright 2019 - Edu-link.mk / All rights reserved.